Tai He zhongbao - 10 cash

Tai He zhongbao en bronze, dynastie Jin (1115-1234 après J. – C.)
Écriture de sceau Zhuan
10 cash
Diamètre : 45 mm – Poids : 14,1 grammes